Činnost spolku pro občanské záležitosti - SPOZ

Spolek pro občanské záležitosti během již více než 40 letého působení potěšil snad každou rodinu naší obce.

U zrodu SPOZ ve Staré Huti stály dvě osobnosti obce - paní Marie Dvorská, PhDr. a paní Dagmar Majzelová. Za dobu svého působení prošlo spolkem několik žen, které se neúnavně věnovali návštěvám seniorů při příležitosti jejich životních jubileí, vítání občánků, které se v naší obci koná jednotlivě, setkávání občanů obce (ať již bývalých, nebo současných), kteří se v daném roce dožívají 60i let, nebo příležitostným ceremoniálům (zlaté a diamantové svatby, poděkování významným občanům obce apod.).

Obě dámy – zakladatelky – však působí ve spolku i nadále, paní Dvorská jako „dvorní“ skladatel proslovů k jednotlivým událostem, paní Majzelová pak připravuje ne jen s dětmi kulturní část obřadů.

Všem bývalým i současným členkám Spolku pro občanské záležitosti patří velký dík a uznání za jejich dobrovolnou činnost.

„Jistěže obsah obřadů do r. 1990 byl částečně poplatný době, ovšem hudba, poezie, promluva vyjadřovala především snahu o citové obohacení těch, kterým byla určena. Myšlenka projevit upřímný zájem a pozornost spoluobčanům v mimořádných chvílích jejich života, ať radostných či smutných, je motivací jejich práce konané v době osobního volna bez odměny.“ (výňatek z publikace vydaní ke 100. výročí otevření zdejší školy).

Aktivity

  • Vítání občánků
  • Šedesátníci
  • Ostatní obřady

SPOZ v roce 2014

Přivítáno bylo celkem 14 dětí samostatnými obřady pro každou rodinu. Byl opět připraven krásný obřad pro "Šedesátníky", pro který přispělo i Místní Kulturní Středisko svým programem v místní škole. Členky SPOZ uskutečnily společně se zastupiteli návštěvy s gratulací u 58 oslavenců, dále bylo předáno 66 písemných blahopřání. Dále SPOZ ve spolupráci s obecním úřadem a MKS připravil obřad pro paní Dagmar Majzelovu u příležitosti jejího životního jubilea.

SPOZ v roce 2013

Jako tradičně připravuje Sbor pro občanské záležitosti slavnostní obřad pro jubilanty, kteří se v letošním roce dožívají životního jubilea 60 let. Srdečně tímto zveme všechny občany, kteří se ve Staré Huti narodili a strávili zde své mládí, ale také ty, kteří se do Staré Huti přistěhovali a naše obec se jim  stala novým domovem. Letos toto setkání uskuteční dne 12. října 2013 od 14 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu do Stará Huť.

SPOZ v roce 2012

Jako tradičně připravil Sbor pro občanské záležitosti slavnostní obřad pro jubilanty, kteří se v tomto roce dožívají životního jubilea 60 let. Setkání uskutečnilo dne 6. října 2012 od 14.00 hod v obřadní místnosti Obecního úřadu Stará Huť.

SPOZ v roce 2011

Práce členek Spolku pro občanské záležitosti snad nikdy nebude dostatečně oceněná. Rádi bychom vás touto cestou alespoň krátce informovali, co pěkného SPOZ dosud v letošním roce vykonal.

Proběhly návštěvy s gratulací u 22 oslavenců, bylo předáno 54 blahopřání, přivítáni byli 3 noví občánci naší obce. Na podzim se připravuje setkání šedesátiletých.  Mimo to SPOZ uspořádalo jako každoročně pro naše předškoláky nádherné rozloučení s mateřskou školou za účasti rodinných příslušníků, zástupců obce, paní ředitelky a učitelek MŠ.  

Díky všem členkám za jejich báječnou práci.