Bioodpad

Svážíme bioodpad

Jak jsme vás již informovali v Novém směru, naše obec obdržela dotaci výši 4.657.205,50 Kč ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí. V rámci této dotace obec zakoupila nákladní vůz Iveco spolu se 4 kontejnery a štěpkovačem. Protože se v obci stále zvětšují plochy veřejné zeleně, bylo nutné také vybavit zaměstnance kvalitní technikou. Proto obec mimo tuto dotaci pořídila dvě nové sekačky na trávu – traktůrky.

Obracíme se na vás s prosbou o návrhy na vyřešení nejefektivnějšího využití 2 ks kontejnerů. Je však nutné stanovit umístění kontejnerů a četnost vývozů. Budeme rádi za váš názor a nápady.

Proto, abychom mohli splnit podmínky dotace a odvážet takto nahromaděný bioodpad do kompostárny k dalšímu zpracování, je nezbytné dodržovat některé základní podmínky.

Do kontejneru bude možné ukládat pouze bioodpad, do kterého patří:

  ü  Listí, tráva a plevel

  ü  Zbytky ovoce a zeleniny

  ü  Čajové sáčky a kávová sedlina

  ü  Dřevní štěpka z větví stromů a keřů

  ü  Zbytky rostlin

  ü  Piliny

  ü  Hlína z květináčů

  ü  Spadané ovoce

  ü  Skořápky ořechů, vajec

Pro upřesnění si ještě připomeňme, co do bioodpadu nepatří:

  • Zbytky jídel (gastroodpad)
  • Jedlé oleje
  • Kosti, kůže, maso
  • Uhynulá zvířata
  • Exkrementy masožravých zvířat
  • Znečištěné piliny
  • Stavební suť
  • Plechovky
  • Komunální odpad
  • Ostatní biologicky nerozložitelné odpady

A protože opakování je matka moudrosti, obdržíte v nejbližší době do schránek letáky, které se vztahují k třídění bioodpadu a možnostem jeho využití. V letáku bude vložený malý anonymní dotazník (případně si jej vytiskněte níže), který po jeho vyplnění můžete vhazovat do boxu ve vstupní hale obecního úřadu nebo do poštovní schránky obecního úřadu do konce března.

 

Od června budou pravidelně umisťovány 2-3 kontejnery v pátek tak, aby mohli být využívány občany k umístění bioodpadu. Kontejner bude v pondělí vždy vyvážen. Prozatím budou umístněny kontejnery u bývalých vojenských bytovek u stanoviště tříděného odpadu a dále v ulici Ke Strži (nad rybníkem Strž), případně v prostoru u kolejí v ulici U tratě. Na případné žádosti občanů mohou být přemístěny nebo bude určen režim pro střídání jednotlivých stanovišť tak, aby v průběhu letních měsíců mohly být zajištěny všechny potřebné lokality v obci. Prosíme všechny uživate, aby do kontejneru opravdu odkládali pouze povolený bioodpad.