Veškeré dokumenty týkající se rozpočtu a rozpočtových opatření naleznete na Úřední desce  - Rozpočet

ROZPOČET

PŘÍJMY 2017

druh příjmu v tis. Kč v tis. Kč
Tř. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY    
D.z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2632  
D.z příjmů fyz.osob ze samostatné výd.činnosti         90  
D z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 325  
D.z příjmů právnických osob  3026  
D z přidané hodnoty 5900  
Poplatek za provoz systému shromažďování odpadu 800  
Poplatek ze psů 25  
Poplatek za užívání veřejného prostranství 2  
Poplatek ze vstupného  40  
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 100  
odvod výtěžků z provozování loterií 35  
odvod z VHP 250  
Správní poplatky 10  
Daň z nemovitosti                                                            878  
Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtu 25  
Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dotačních vztahů 234  
 celkem   14372
     
Činnosti knihovnické 7  
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí 228  
Příjmy z poskytovaných služeb  3  
 celkem   238
     
Činnost místní správy 20  
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikováno 3  
Pronájem pozemků 30  
Příjmy z ostatních nemovitostí  96  
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 120  
Příjmy z prodeje pozemků 30  
 celkem   299
Příjmy z úroků 7  
převody z rozpočtových účtů  234  
 celkem   241
celkové příjmy   15150


VÝDAJE 2017

 

  druh výdajů-odůvodnění v tis. kč v tis. Kč
komunikace nákup ostatních služeb,komunikace, zimní údržba,  540 540
Ost.zál. Pozemní,kolunikací nákup pozemků 500 500
Provoz veř. sil.dopr. výdaje na dopravní územní obslužnost  30 30
Odvádění a čiš.odp.vod opravy šachet 350 350
Škola,školka,družina neinvest.přísp. zřízeným přísp.org. 1300  
  opravy 500  
  celkem   1800
Knihovna ostatní osobní výdaje nákup mat. 160.5 160.5
MKS příspěvek MKS 30 30
Kaplička el.energie,opravy 12 22
Nový směr ostatní osobní výdaje 26 26
SPOZ ošacení,věcné dary,dary obyvatelstvu  53 53
Tj nákup materiálu,elektřina,služby 145 145
TJ ostatní neinv.transfery   95 95
Bytové jednotky studená voda-záloha,elektřina-záloha,nákup služeb rekonstrukce 246  
  opravy  300  
  celkem   546
Elektr.osv. elektřina-veřejné osv.opravy,rekonstrukce osvětlení 680 680
Pohřebnictví neinvestiční transféry obcím 10 10
Územní plán změna územního plánu 43 43
Odpadové hospodářství  svoz kom.odpadu,vel.kontejnery + kontejnery bioodpad  1250 1250
Péče o vzhled obcí  platy zaměstnanců v pracovním poměru 237  
a veřejná zeleň ostatní osobní výdaje 110  
  povinné pojistné sociální 67  
  povinné pojistné zdravotní 24  
  pov.úrazové pojištění,nákup materiálu,nákup služeb  211  
  prádlo oděv obuv 10  
  nákup materiálu 80  
  celkem   739
Sociální služby,senioři pečovatelská služba,transfery OPS,příspěvek 68 68
Ochrana obyvatelstva  nespecifikovatelné rezervy 1 1
Hasiči ošacení,nákup materiálu, DHMD, 145 145
Zastupitelé odměny členů zast. obcí a krajů,povinné pojistné sociální,zdravotní 1044 1044
Místní správa platy  318  
  ostatní osobní výdaje 118  
  povinné pojistné sociální,zdravotní 113  
  pov.pojistné na úrazové pojištění 2  
  prádlo oděv,drobný investiční majetek,drobný nákup materiálu 190  
  voda,ply elektřina 118  
  nafta-pohonné hmoty 70  
  služby pošt,telekomunikací,a radiokomunikací 67  
  služby peněžných ústavů,právní 140  
  služby školení a vzdělávání,nákup ostatních služeb 415  
  cestovné,pohoštění ,věcné dary 35.5  
  příspěvek nezisk.org. 12  
  příspěvek Sdružení-Dokas(nebezpečný odpad)+ auto RZA 39  
  platby daní a poplatků státnímu rozpočtu +krajům obcí 6.5  
  hala 350  
  poč.technika ,zvedací plošina 400  
  nákup pozemků 800  
  celkem   3194
  úroky z úvěru 18 18
  převody vlastním fondům 234 234
  úvěr  516 516
  celkové výdaje   12239.5

 

  

Ke stažení

  

Rozpočtové opatření 1,2/2017

Rozpočtové opatření 3/2017

Rozpočtové opatření 4/2017

Rozpočtové opatření 5/2017

Rozpočtové opatření 6/2017

Rozpočtové opatření 7/2017

Rozpočtové opatření 8/2017

Rozpočtové opatření 9/2017

Rozpočtové opatření 10/2017

 

Příjmy 2017

Výdaje 2017

 

Závěrečný účet za rok 2016

 

Příjmy 2016

Výdaje 2016

Rozpočtová opatření 1 - 15 /2016

Rozpočtový výhled 2015 - 2018 Příjmy

Rozpočtový výhled 2015 - 2018 Výdaje

Příjmy 2015

Výdaje 2015

Příjmy 2014

Výdaje 2014

Příjmy 2013

Výdaje 2013

Příjmy 2012

Výdaje 2012